در بخش خصوصي كارگر بايد نزد سازمان تأمين اجتماع بيش از 720 روز ( 2 سال ) سابقه بيمه داشته باشد وحداكثر فرزنداني كه حق اولاد به آنها تعلق مي گيرد 2 فرزند مي باشد. به فرزندان بيش از 18 سال حق اولاد تعلق نمي گيرد مگر در مواردي كه فرزند  در حال تحصيل باشد , يا از كار افتاره باشد ( نتواند به علت معلوليت كار انجام دهد) .

براي محاسبه حق اولاد در بخش خصوصي , بايد حداقل دستمزد روزانه آن سال را در عدد 3 ضرب كرده و حاصل را در تعداد فرزندان ضرب نمائيم .

1 × حداقل دستمزد روزانه × 3 = حق اولاد براي يك فرزند

2 × حداقل دستمزد روزانه × 3 =  حق اولاد براي دو فرزند

 حق اولاد يك  فرزند                                                  183000      =61000*3                                                            حق اولاد دو فرزند                                                          366000=61000*6

عائله مندي در بخش خصوصي همان حق اولاد است, ولي براي كساني كه در بخش دولتي كار مي كنند و از نظام هماهنگ پرداخت حقوق پيروي مي كنند. حق عائله مندي جداي از حق اولاد است و حق اولاد تا سه فرزند پرداخت مي گردد. كه عائله مندي در سال 1386 در بخش دولتي127120 ريال و حق اولاد براي هر فرزند ,25454يال مي باشد.

     حق اولاد  براي يك فرزند  در بخش دولتي      14% × ضريب سالانه × حداقل حقوق مبنا

     حق اولاد يك فرزند                                                      25424 =14% × 454 × 400

     حق اولاد دو فرزند                                                        50848= 2 × 25424

      حق اولاد سه فرزند                                                       76272= 3 × 25424                                 

     عائله مندي در بخش دولتي                            70% × ضريب سالانه × حداقل حقوق مبنا

                                                                        127120  = 70% × 454 ×400

مزد(ماده 35):مزد عبارتست از وجوه نقد و يا غير نقد يا مجموع آنها كه در قبال انجام كار به كارگر پرداخت مي شود.

حقوق و مزاياي مستمر نقدي: شامل حقوق ثابت , مزاياي مستمر شغلي , حق مقام , حق اولاد , حق مسكن , حق اياب و ذهاب , بدي آب و هوا , فوق العاده شغل , فوق العاده مسئوليت , حق جذب , فوق العاده ارزي و مدد و معاش و ... مي باشد.                                  

مزاياي مستمر غير نقدي : استفاده از مسكن واگذاري از طرف كارفرما, با اثاثيه يا بدون اثاثيه, استفاده از اتومبيل اختصاص واگذاري از سوي كارفرما, با راننده يا بدون راننده و يا ساير مزاياي بدون نقد از قبيل خوار و بار, بن و ...

مزاياي غير مستمر : اضافه كار, فوق العاده مأموريت , هزينه سفر, پاداش انجام كار , عيدي , پاداش آخر سال و وجوه پرداختي بابت لباس و يا در اختيار گذاردن آن , پرداختي هزينه درمان , و معالجه كارگران , بازخريد ايام  مرخصي  وپاداش بهره وري و ساير مزاياي كه طبق قانون كار به كاركنان پرداخت مي شود مثل كارانه.

نكته:

غير از اتومبيل و مسكن ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق محاسبه
مي شود.

محاسبه سقف حق مأموريت روزانه در  سال6 138 دولتي :

90800 =  × 454 × 400  =  × در صد ضريب سال × حداقل حقوق جدول نظام هماهنگ

 

در صورتي كه  محل اقامت و غذاي مناسب در محل مأموريت فراهم شده باشد, 30% از مبلغ فوق كسر مي شود.

هزينه سفر يك كيلومتر در سال 86 دولتي :

8/90= × 454 × 400 =  × ضريب سال × حداقل حقوق نظام هماهنگ حقوق

  توانايي تهيه و تنظيم ليست بيمه

     اصل 29 قانون اساسي : برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي پيري از كارافتادگي , بي سرپرستي , حوادث , سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايت هاي فوق  را براي يك يك افراد كشور تأمين نمايد.

+ نوشته شده توسط احسان شمسی در پنجشنبه دهم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 15:53 |


Powered By
BLOGFA.COM